Francis Ford Coppola interviews John Milius about writing Apocalypse Now

John Milius, the writer of Apocalypse Now, is interviewed by the films director Francis Ford Coppola.

Francis-Ford-Coppola-7a203